Organizing Dialogue, Experience and Knowledge for Complex Problem-Solving

Hama

by • August 5th, 2011

To remind  us of the victims of repression in Hama, Syria see here
HAMA
Deze zomer draaien er wieren mee
op de watermolens van Hama.
Stukgereten herinneringen?
Het oude aquaduct zal ze niet meer
dumpen. Waar ooit de akker lag
troost nu een poster ‘old Hama’:
het is Assad, vader en zoon
en 30.000 doden. Kijk
hoe explosief ze groeien,
een jaar overwoekeren
waarover het stadje zwijgt.
Als een kind dat zich betrapt voelt,
twintig jaar later:
collectieve herinnering,
wachtend op mijn lift.
Een kar, hortend en stotend,
zonder bestemming.
Het vaste repertoire van de volksverteller
die niemand heeft gezien.
Ergens zal ik hem vinden,
vertelt de Lonely Planet.
Zijn wereld staat uitnodigend
op een kier. Zoals het raam.
Elders, wereldvreemd:
twee oude mensen
in een mobilhome bij de Orontes.
Belgen waarempel.
Zij schilt een appeltje,
hij doet het verhaal,
in stukken en brokken.
*
Haat is blijven hangen, als een plaat,
in onbegrip, als een herinnering in bang vermoeden,
als verschaald bier na sluitingstijd,
terwijl de regen jankt op de stoep
en de stoep langzaam overgaat in bladeren
uit een dronken woestijn met de wankele kameel
van een bang vermoeden.
Als een plaat die is blijven hangen jankt de muëzzin
dat je dood bent, zoals de verdwaalde schaapjes
in de late namiddagzon. Geen herder te bespeuren
zo ver de geschiedenis nog reikt, en dat is verder
dan je zwijgplicht. Bij onleesbare werkelijkheid
hoort een Arabische krant met wurgklanken
en arabesken voor de schijn, met glaasjes nescafé
op kosten van de Baath partij.
Haat is blijven hangen, op de oever van de Orontes,
in mijn onderkoelde woestijn, airconditioned
in de weerspiegeling van de grote minaret
die vanmorgen nog mijn oude liefde heeft uitgebazuind.
Poem by Bart Stouten
*
HAMA
Diesen Sommer drehen da Seegräser mit
auf den Wassermühlen von Hama.
Zu Stück gerissene Erinnerung?
Das alte Aquädukt soll sie nicht mehr
fallenlassen. Wo einst der Acker lag
gibst jetzt Trost vom Alt-Hama-Poster:
es ist Assad, Vater und Sohn
sowie 30.000 Toten. Sieh’
wie explosiv sie wachsen,
ein Jahr überwuchern
darüber das Städtchen schweigt.
Als ein Kind das sich erwischt fühlt,
zwanzig Jahre später:
Kollektive Erinnerung,
warten auf die Mitfahrgelegenheit.
Ein Karren, ratternd und tatternd,
ohne irgend ein Ziel.
Das feste Repertoire des Geschichtenerzählers
Den Niemand gesehen hat.
Irgendwo werd’ ich ihm finden,
sagt der Lonely Planet.
Sein’ Welt steht einladend
Auf einer Spalt. Wie das Fenster.
Wo anders, Weltentfremdet:
zwei alte Menschen
im Campingbus bei dem Orontesfluß.
Belgier überraschenderweise.
Sie schält einen Apfel,
er erzählt die Geschichte,
in Stücken, in Brocken.
*
Haß bleibt kleben, als Kratzer einer Schallplatte,
in Unverständnis, als Erinnerung angstvollen Vermutung,
als verschaltes Bier nach Thekenschluß,
währenddessen der Regen jankt auf den Bürgersteig
und der langsam sich verändert in Blätter
aus einer betrunkene Wüste mit dem wankenden Kamel
von einer angstvollen Vermutung.
Die Platte hängt, so klinkt der jaulende Muezzin
das du tot bist so wie verirrten Schafen
in der späten Nachmittagssonne. Kein Schäfer zu spüren
so lange Geschichte noch reicht, das ist weiter
als deine Schweigepflicht. In unlesbarer Wirklichkeit
gehört eine Arabische Zeitung mit Würgegeräuschen
und Arabesken vor dem Schein, mit Nescafé Täßchen
auf Kosten der Baath Partei.
Haß hängt immer noch auf dem Ufer des Orontes,
in meiner unterkühlten Wüste, airconditioned
in der Spiegelung von dem großen Minarett
die heute morgen noch meine alte Liebe herausposaunte.
German translation: Fred Schywek

Read More

Leave a Comment

a new salon 12b event

by • July 24th, 2011

A new event of salon 12b is planned for September 1st. One could interpret this as a ‘dress rehearsal for the 2nd European Festival of Poetry on September 17, 8 pm in the Permeke Library in Antwerp.’
On September 1st, among others, will be present and reading/performing Lucienne Stassaert with Jean Demey, Annie Reniers, Peter Holvoet-Hanssen, Bart Stouten, Frank Devos, Roger Nupie who will be once again our MC at the Festival and others… During the festival we’ll have 9 poets or musicians traveling from other countries: three from The Netherlands, 3 from the Lower Rhine area Germany, one from Bretagne, France, one from San Francisco, USA.
Since Marleen de Crée won’t be able to make it on September 1st – but don’t worry she will be there during the Festival I post one of the poems she intents to read September 17.

Si more sonando

nacht waait uit de bomen weg,
brengt wind in de vleugels. uilen
wieken in hun sluierdans. roepen.
vredig geluid. wij kunnen praten.

schaduw nestelt zich in ons bed.
handen splijten onze blik, glijden
in het gerommel. breken de wet.
hoe zullen we vallen? onze kussen kruisen

het pad, bijten zich vast in het vel.
liefde spant als een gloeiend gewelf
tussen hemel en hel. tussen de dromen
en de sterren slaat zij het beleg.
uit: Hinkelspel, uitgeverij P, 2008
*

Si more sonando
                        (One dies making music)

night is blown out of trees,
brings wind in wings. owls
sail in their dance of veils. call.
peaceful sound. we can talk.

shadow burrows in our bed.
hands splinter our sight, slide
in the turmoil. break the law.
how will we fall? our kisses cross

paths, sink their teeth in skin.
love spans like a glowing dome     
between heaven and hell. between the dreams

and the stars she lays. 
US:Annmarie Sauer

Read More

Leave a Comment

Bahrein: Poet sentenced: Ayat Al-Gormezi

by • June 16th, 2011

The poet Ayat Al-Gormezi , 20 years old,  recited protest poems on March 30, 2011. She criticized the monarchy and demaned greater democracy. Her mother believes Ayat was tortured, since she had to be hospitalised as a result of ill-treatment. On …

Read More

Leave a Comment

Susan Birkeland

by • May 18th, 2011

Today it is sure Susan Birkeland’s poetry will be included in the 2nd European Festival of Poetry. Her sister Deborah, kindly granted us permission. A first poem and its translations.

 

City Of Love

Sing to me from budding trees
Carry on and carry less
O My City

O My Lover
A hometown that needs no defenses?
Love without envy?
An easy life?
A happy death?
Know these blue skies and clean water
for every thirsty foreign child
friends of friends I’ve never met
smiling fat girls and
uncles in freedom’s lucky trance.
Mercy stands by the road
drawing circles in the dry red earth
with the corner of his soft boot.
My father is an optimist.
My mother, slow and old and practical.
What holds us together.
City of Love
The Return of Mercy
Some day.
Some say.
Some do say.

©Susan Birkeland

Fom Susan Birkeland’s new chapbook of poetry and drawings titled “The Bruised Angel Almanac”
*
Stadt von Liebe
Sing zu mir aus Blüten sprießend Bäumen
Mach weiter und weniger kümmern
Oh du meine Stadt
Oh meine Liebe
Eine Heimat, die keine Verteidigung braucht?
Liebe ohne Neidgefühl?
Ein leichtes Leben?
Ein glücklicher Tod?
Kenne diesen blauen Himmel und klar Wasser
für jedes durstig’ fremdes Kind
Freunde von Freunden ich habe nie getroffen
lächelnde dicke Mädchen und
Onkel in der Freiheit glücklicher Trance.
Der Gnadenmann steht an der Straße
zeichnet Kreise in die trocken rote Erde
mit der Ecke seines leichten Stiefels.
Mein Vater ist ein Optimist.
Meine Mutter, langsam und alt und praktisch.
Was uns zusammenhält.
Stadt von Liebe
Die Rückkehr vom Gnadenmann
Eines Tages.
Sagen manche.
Einige sagen das.
Translation: Fred Schywek
*
Stad van Liefde
Zing tot me uit bottende bomen
Draaf door en draaf minder        
Oh Mijn Stad
Oh Mijn Geliefde
Een thuishaven die geen verdediging behoefd?    
Liefde zonder afgunst?
Een gemakkelijk leven?
Een gelukkige dood?
Ken deze blauwe luchten en schoon water
Voor elk dorstig vreemd kind
Vrienden van vrienden die ik ooit ontmoette
Glimlachende dikke meisjes en
Ooms in de gelukkige trance van vrijheid.
De man van mededogen staat langs de weg
tekent cirkels in de droge rode aarde
met de hoek van zijn zachte laars.
Mijn vader is een optimist.
Mijn moeder, traag en oud en praktisch.
Wat ons samen houdt.
Stad van Liefde
De terugkeer van de man van mededogen
Ooit.
Zo zegt iemand.
Iemand zegt ooit.
Translation: Annmarie Sauer

 

Read More

Leave a Comment

2nd European Festival of Poetry, 2011

by • May 2nd, 2011

Note the 17th of September in your diaries: That is the day you can come to the Permeke library in Antwerp to enjoy the poets, performers, musicians and singers. The program is coming together nicely. The performances are finding their level, how to show and let hear what we want to communicate. Poets from five countries will be present. Some poets you might have met and heard last year and that would be an occasion to get reacquainted with them and some are first timers and not of the least.  We’ll be honoring a few Grandes Dames of poetry who turn 70 and 75 this year. 7 of the poets come from outside of Belgium: 3 from The Netherlands, 2 from Germany, 1 from France and one from the US. Although work of more than one American poet will be read  and performed.
So note the date: September 17, 8 PM.

As an appetizer a short poem by Sherman Alexie from one of the main features of the festival:The sounds of harbour, the upcoming third volume in this series: Harbors of the West.

Migration, 1902
The salmon swim
so thick in this river
that Grandmother walks
across the water
on the bridge
of their spines.
*
Migratie, 1902

De zalm zwemt zo
dicht op elkaar in deze rivier

dat Grootmoeder over
het water loopt

op de brug
van hun rug.

 

With permission of Hanging Loose Press

Read More

Leave a Comment

2nd European Festival of Poetry

by • April 30th, 2011

After some hesitation we have embraced the idea of a 2nd European Festival of Poetry: Note the date: September 17, 2011, 8PM, Permeke Library in Antwerp, Belgium. Poets from five countries and two continents will participate. The Netherlands: Paul Gellings, Job Degenaar and Catharina Boer, from Germany Wilfried Bienek and Fred Schywek (organisor) and from Brittany, France, Olivier Cousin. I put in a link to his poetic blog. From Belgium there will be established poets, young  poets, the city poet laureate from Antwerp, a  hard core performer, intimate and wise poets. Yet the big surprise is that it looks like one American poetess is coming over for the 2nd European Festival of Poetry: Devorah Major. She is a former city poet laureate of San Francisco, writes vibrant, moving poetry. She champions poetry as a tool of resistance, works with high school kids to open up their world and has given writing classes to the homeless. Meet devorah major in her poetry:

u n t i t l e d  a n c e s t r y
i a mongrel
a crossbreed
a mutt
a grafting of cultures
a planet varied
sea to land
calm to storm
wondering in the mirror
where did the eyes come from
and the texture of hair
who saw to the skin tones
and who to the lips
arbitrarily naming the source
of my limbs
my hips
my face
i landless
homeless
being so much a mixture
a couscous of spices and fruits
a mongrel of the comings together
chosen/forced of so many different ones
a crossbreed that fills the spaces
between rich dark and translucent fair
a mutt that has unruly fur
cropping out in varied shades
ears and tail being strangely incongruent
i the grafting of cultures
that insists where love fails
life will persist, thrive, recreate
a planet varied mountains to hills
to valleys to chasms deep
waterfalls to rivers to streams
to oceans wide a melange i
claiming space on the rainbow.

from: where river meets ocean

*

v o o r o u d e r s  z o n d e r  t i t e l
ik een bastaard
een kruising
een straathond
een enten van culturen
een planeet gevarieerd
van zee tot land
kalmte tot storm
zich afvragend in de spiegel
vanwaar die ogen
en de textuur van haar
wie zorgde voor de tint van huid
en wie voor de lippen
willekeurig de bron noemend
van mijn ledematen
mijn heupen
mijn gezicht
ik landloos
thuisloos
omdat ik zo’n mengsel ben
een couscous van specerij en fruit
een bastaard van gekozen/gedwongen
samen komen van zoveel verschillenden
een kruising die de spleten vult
tussen rijk donker en doorzichtig licht
een straathond met warrige vacht
uitstekend in geschakeerde schaduwen        
oren en staart vreemd incongruent
ik de enting van culturen
die aandringt waar liefde faalt
het leven zal volharden, gedijen, herscheppen
een planeet gevarieerd van bergen tot heuvels
valleien tot afgronden diep
watervallen tot rivieren tot stromen
tot weidse oceanen een melange ik
claim plaats op de regenboog.

Nederlands: Annmarie Sauer

The multilingualism of the concept still thrives…

Read More

Leave a Comment

Samenwerking/Working together for Liu Xiaobo

by • March 24th, 2011

Job Degenaar, voorzitter van WIPC Nederland schrijft: Bijgaande foto van Kluun en Bettine Vriesekoop (zgn. ‘bekende Nederlanders’) werd in een Utrechtse boekhandel genomen. Ze krijgen daar een poster met het gedicht van Xiaobo in onze vertaling. Die po…

Read More

Leave a Comment

No more war

by • January 29th, 2011

Wake
(Lente 2003 Antwerpen)
Hoeveel kaarsen
brandde ik niet voor jou en vrede
De motoren op het vliegpad van het kwaad
dreunen in de hoeken van de kamer
krampen in het hart
In de stilte van het huis
leer ik de taal van de
nieuwe generaal
met het juiste woord
voor elk soort dood
            liefde en hoop
            gaan op in rook
**
 Mahn Wache

(Frühjahr 2003 in Antwerpen)
Wie viele Kerzen
brannte ich nicht ab für dich und für Frieden
Die Motoren auf der Startbahn Richtung Verderbnis
dröhnen in den Winkeln meiner Kammer
krampfend drin im Herzen
In der Stille des Hauses
Lerne ich Sprache des
neuen Generals
mit dem rechten Wort
für jede Sorte Tod
    Liebe Hoffnung
    gehen auf im Rauch  

übersetzung: Fred Schywek         

 **
Vigil
How many candles did I not burn for you
for peace
The engines on the flight path
of evil
boom
in the corners of the room
           cramp the heart
in the silence of the house
I learn the language
of a new general
with a word in mind
for death of every kind

Love and hope

are lost in smoke
 


Will be published in Spuren-Sporen- Traces

Read More

Leave a Comment

poetic license – salon12b 2011-01-28 06:40:00

by • January 28th, 2011

Next to poet Rose Vandewalle, Lucienne Stassaert preparing her performance.

Follows poem # 2 from the series 1-7 called Leben-Leven-Life

© sms:foto duisburg/rhein 2011

2
Het heeft vogels nodig
om te zingen
mensen om te verdwijnen
zon en maanlicht
om kleur te bekennen:
hoe geladen het is
met betekenissen
in spiegelschrift –
Tekens om met hand en tand
te ontcijferen
want op het lijf geschreven
van wie je voorging
op de weg naar het einde –
 *
Es braucht Vögel
um zu singen
Menschen zu verschwinden
Sonne und Mondlicht
um Farbe zu bekennen:
wie beladen es ist
mit Bezeichnungen
in Spiegelschrift
Zeichen mit Klaue und Haar
zu entziffern,
weil auf den Leib geschrieben
so wie du vorgingst
auf dem Weg zum Ende
*
It needs birds
to sing
people to disappear
sun and moonlight
to show one’s color:
how charged it is
with meanings
in mirror-writing –
Signs to decipher
with tooth and nail
because inscribed all over the body
of who before you took
the road to the end

Read More

Leave a Comment

In one breath

by • January 27th, 2011

Today Poetry day in Holland and Belgium, The book In einem Atemzug, In een adem, In one breath, wib, 2011, will be presented  during the eight honorable poetesses who will read to night in the old city center of Antwerp in the literary Café den Hopsack.

She will open with the cycle Life, accompanied  by Jean Demey. Both have worked together often with wonderful results.

Life
1
It doesn’t let go of you     
even if sometimes
without a leash hoping for the best
you let it run away –
It attacks you
even if it wears
a constant muzzle:
a precaution
taken in a moment
when the clock declines
to regulate
the traffic of time –
It throws sand in your eyes
as foam on your lips
it stays behind
so that, in order to speak one word,
your anger first
has to be laid out
like a corpse
not yet decomposing
but inclined
to do so
without further notice
but the teeth-grinding
of light
on the threshold
of high shadow
wanting to devour everything –
Read More

Leave a Comment